Štěkající pes nájemce - člena družstva a hra na klavír

Štěkající pes nájemce - člena družstva a hra na klavír nájemce - nečlena družstva. Posouzení, zda se pes chová v souladu s dobrými mravy. V případě hry na klavír je zde také možnost domáhat se ochrany proti chování. Nereagování na písemnou výstrahu.

Štěkající pes nájemce - člena družstva a hra na klavír nájemce - nečlena družstva

Vlastník je za svého psa a jeho chování odpovědný. Dle ust. § 3 občanského zákoníku „Výkon práv a povinnosti vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.“ Z toho lze odvodit v souladu s ust. § 127 občanského zákoníku, že vlastník psa nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy prachem, hlukem (soustavním štěkáním, vytím) a jinými psími projevy (pachy, pevnými i tekutými odpady).

Posouzení, zda se pes chová v souladu s dobrými mravy

zda a do jaké míry obtěžuje své okolí a sousedy přísluší v případě sporů obecním úřadům, popřípadě soudům. Je nutné upozornit na to, že ust. § 127 občanského zákoníku je možné se dovolávat pouze z titulu sousedských práv, a to u příslušného orgánu státní správy, jde-li o zřejmý zásah do pokojného stavu, přičemž jeho rozhodnutí je jen předběžné, nebo přímo u soudu.

V případě hry na klavír je zde také možnost domáhat se ochrany proti chování

které nad míru přiměřenou poměrům zasahuje do práv a oprávněných zájmů jiných osob, dle ust. § 127 občanského zákoníku. V případě, že obtěžování překračuje meze stanovené správním (hygienickým apod.) předpisem, přesahuje i míru přiměřenou poměrům, přičemž základní hygienické limity pro hluk z hudby a zpěvu uvnitř obytných místností jsou

  • 35 dB (mezi 6:00-22:00)
  • 25 dB (22:00-6:00)

    dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pronajímatel se může dovolávat ust. § 690 občanského zákoníku, které nájemcům stanoví povinnost dbát o to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním výkon jejich práv.

Nereagování na písemnou výstrahu - rušivé chování sousedů

Jestliže ani po písemné výstraze nad míru přiměřenou poměrům rušivé chování sousedů neustane, jedná se o výpovědní důvod z nájmu bytu dle § 711 odst. 2 písm. a/ občanského zákoníku, které pronajímatel může uplatnit bez předchozího obligatorního přivolení k výpovědi soudem.

Předchozí písemná výstraha pronajímatele musí obsahovat

nejen upozornění nájemce na jeho konkrétní závadné jednání (resp. na jednání osob, jež s ním bydlí), ale i na to, že bude-li v takovémto jednání pokračováno, může být z tohoto důvodu nájemní vztah ukončen. 

Výpověď nájmu bytu pronajímatelem

Pronajímatel může vypovědět nájem bytu až tehdy, jestliže nájemce (osoba, jež s ním bydlí) přes tuto písemnou výstrahu ve svém závadném chování pokračuje. Co se týče hluku, poskytuje náš právní řád ještě ochranu v podobě práva na noční klid.

Časové rozmezí nočního klidu

je definováno v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kde se noční dobou rozumí doba od 22.00 hodin do 6.00 hodin. Rušením nočního klidu se osoba dopouští přestupku proti veřejnému pořádku dle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, za který je možné uložit až pokutu do výše 5.000,- Kč. Rušení nočního klidu lze oznámit kterékoliv policejní stanici, případně obecnímu úřadu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20038 (magazin-chovatelstvi.cz#9802)


Přidat komentář